Celal Bayar Üniversitesi | Bilgi Paketi / Ders kataloğu
 
 
Bologna süreci ve ders  katalogları ile ilgili konularda yardım almak için; bologna.yardim@cbu.edu.tr

 

 

Öğrenci Kabülü


Türk Öğrenciler 

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık halinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”  (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puanı olmayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmamaktadır.  YGS’de 140.000-179.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarlı ile açıköğretim programlarını tercih hakkı kazanır.  YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (LYS) girme hakkı kazanır.  YGS’de 180 ve üzeri puan alan adaylar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını, hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih hakkı kazanır.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programları dışındaki yükseköğretim programlarına başvurabilmek için YGS puanının 140 ve üzeri olması gerekir. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Lisansa Yerleştirme Sınavları” (LYS) olarak adlandırılmaktadır. Bu sınavlar, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır. LYS’de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. Bu standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturur. LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alın lisans programlarını tercih edebilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Türk Musikisi Konservatuarına ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES‘den başvurduğu programın puan türünde ilgili Fen Bilimleri  | Sağlık Bilimleri  | Sosyal Bilimler enstitüleri için aranan şartlara uygun olmaları gerekir.

Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

ALES'den başvurduğu programın puan türünden; lisans mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az 55 standart puana sahip olmaları, ÜDS ve KPDS'den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, yabancı dilde eğitim veren anabilim dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.

Doğrudan doktoraya başvuran lisans mezunlarının lisans başarı düzeyinin 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına sahip olmaları durumunda bu şart aranmaz. Tıp Fakültesi mezunlarının 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp puanına ya da en az 55 standart ALES sayısal puanına; Tıp Fakültesi mezunu olmayanlardan Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, diğer alanlardan başvuranların ise yüksek lisans diplomasına ve en az 55 standart ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri/jüriler oluşturulur. Yabancı uyruklu adaylar için, Senato tarafından belirlenen esaslara göre
öğrenci alımı yapılır.

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından hazırlık sınıfından muaf tutulur:
a) Yeterlik sınavlarından 65 puan ve üzeri not alarak başarılı olanlar,
b) Öğrenim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında son üç yıl eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
c) Son üç yıl içinde aşağıdaki tabloda yabancı dil sınavlarında belirlenen puanları alanlar;

Sınavın adı % 30 Oranında Yabancı Dilde Öğretim Yapan ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Olan Bölümlere/Programlara Kayıtlı Öğrenciler İçin Geçerli Puan Tamamen Yabancı Dilde Öğretim Yapan Bölümlere/Programlara Kayıtlı Öğrenciler İçin (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve diğer) Geçerli Puan
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
(CBT) 140-142; 
(IBT) 60
(CBT) 155-157; 
(IBT) 65
IELTS (International English Language Testing System)
5.5
6
FCE (First Certificate in English)
C
-
YDS ( Yabancı Dil Sınavı)
65
70


Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgi için:

Yüksek lisans eğitimine öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
Yabancı dilden başarılı olmak için adayların Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 40 puan almaları gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda YDS den en az 80 alan adaylar hazırlık sınıfından muaf olur. Yabancı dile dayalı öğretim yapan anabilim dallarında yüksek lisansa başvuru için yabancı dilden 80 alınması gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.  Detaylı Bilgi

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı kaldırılmış ve üniversitelere Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası sınavları ile kabul hakkı verilmiş böylece geniş bir hareket alanı bırakılmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl  Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr) ilan edilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesine, her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için başvuru ve kabul bilgi ve detaylı bilgileri http://international.cbu.edu.tr/ adresinde yayınlanan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans adayları, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgileri dilekçe ekinde,ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylardan denklik belgesi aranmaz. Denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, YÖK’den olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilirler. 

Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü eğitim yapmak üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları, YÖK tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programa yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Değişim Öğrencileri

Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.